Ga naar inhoud

Recht op uitleg AI-besluiten

OntwerpDataverkenning en datapreparatieOntwikkelenMonitoring en beheerGovernanceFundamentele rechten

Vereiste

Elke getroffen persoon op wie een besluit van toepassing is dat door de gebruiksverantwoordelijke wordt genomen op basis van de output van een in bijlage III vermeld AI-systeem met een hoog risico, met uitzondering van systemen die in punt 2 van die bijlage zijn vermeld, en dat rechtsgevolgen heeft voor die persoon, of op deze op vergelijkbare wijze aanzienlijke invloed heeft die hij of zij als nadelige gevolgen voor zijn of haar gezondheid, veiligheid of grondrechten beschouwt, heeft het recht om van de gebruiksverantwoordelijke duidelijke, inhoudelijke toelichting te verkrijgen bij de rol van het AI-systeem in de besluitvormingsprocedure en de voornaamste elementen van het genomen besluit.

Toelichting

Getroffen personen moeten het recht hebben om uitleg te krijgen indien het besluit van een gebruiksverantwoordelijke voornamelijk is gebaseerd op de output van bepaalde AI-systemen met een hoog risico die binnen het toepassingsgebied van de AI-verordening vallen en indien dat besluit rechtsgevolgen of gelijkaardige aanzienlijke gevolgen heeft voor de gezondheid, veiligheid of grondrechten van die personen. Die uitleg moet duidelijk en zinvol zijn en moet de grondslag zijn waarop de getroffen personen zich kunnen baseren om hun rechten uit te oefenen. Het recht om uitleg te krijgen mag niet van toepassing zijn op het gebruik van AI-systemen waarvoor uitzonderingen of beperkingen voortvloeien uit het Unierecht of het nationale recht en moet alleen van toepassing zijn voor zover het Unierecht niet reeds in dit recht voorziet. Dit vereiste geldt bijvoorbeeld niet als het gaat om AI-systemen die bedoeld zijn om te worden gebruikt als veiligheidscomponent bij het beheer of de exploitatie van kritieke digitale infrastructuur, wegverkeer of bij de levering van water, gas, verwerking en electriciteit (punt 2 bij Bijlage III van AI-verordening).

Bronnen

Bron
Artikel 86(1) Recht op toelichting bij individuele besluitvorming- AI verordening
Artikel 26(11) AI Verordening
Bijlage III AI Verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Als gebruiksverantwoordelijke geen duidelijke, inhoudelijke toelichting geeft over de rol van het AI-systeem in de besluitvormingsprocedure en de voornaamste elementen bij het genomen besluit, is het voor getroffen personen niet mogelijk zich te verdedigen tegen de rechtsgevolgen die hieruit voortkomen of de nadelige gevolgen voor gezondheid, veiligheid of diens grondrechten.

Maatregelen

MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg