Ga naar inhoud

Proportionaliteit en subsidiariteit

ProbleemanalyseOntwerpDataverkenning en datapreparatieOntwikkelenVerificatie en validatieImplementatieMonitoring en beheerUitfaserenGovernancePrivacy en gegevensbescherming

Vereiste

Gegevensverwerking moet in verhouding staan tot het beoogde doel en persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken. Voor zover het gaat om de verwerking van persoonsgegevens moet dit vereiste aantoonbaar zijn.

Toelichting

Proportionaliteit vereist dat de impact van gegevensverwerking op de persoonlijke levenssfeer voor de toepassing van een algoritme of AI en voor het genereren van de benodigde output in balans is met het beoogde doel. Subsidiariteit vereist dat persoonsgegevens alleen moeten worden verwerkt als dit de minst inbreukmakende manier is om het doel te bereiken. Deze principes waarborgen dat de privacy van individuen wordt gerespecteerd en dat gegevensverwerking niet verder gaat dan noodzakelijk is voor legitieme doeleinden. Het is van belang om deze principes te hanteren om te bepalen of en in welke vorm een algoritmes en AI moet toegepast en om tot een passende mate van gegevensverwerking te komen om het doel te bereiken.

Bronnen

Bron
Overweging 170 Algemene Verordening Gegevensbescherming
Artikel 5(4) Verdrag betreffende de Europese Unie, Maastricht, 07-02-1992
Artikel 52 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid Verdrag betreffende de Europese Unie, Maastricht, 07-02-1992
Artikel 1.10, 1.13 en 1.16 Aanbestedingswet 2012
Artikel 5(1)(c) Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wanneer van toepassing?

niet-impactvol impactvol
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai

Risico

Zonder toetsing aan het proportinaliteits- en subsidiariteitsbeginsel ontstaat het risico dat er een onnodig zware en daardoor onrechtmatige inbreuk wordt gemaakt op de privacyrechten van betrokkenen.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Creëer ruimte in het contract om opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer te laten samenwerken om deze vereiste te realiseren.Om op een betekenisvolle manier invulling te geven bepaalde vereisten, kan het nodig zijn dat de opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer (innovatief) samenwerken om deze vereiste te realiseren.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
Stel vast of het gaat om een algoritme en/of AI-systeem en wat de bijbehorende risicoclassificatie is om te bepalen welke vereisten hierop van toepassing zijn.Het verschilt per typen algoritmen of AI-systemen welke vereisten hierop van toepassing zijn en waar een aanbieder of gebruiksverantwoordelijke aan moet voldoen. Dit is mede afhankelijk van de bijbehorende risicoclassificatie.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Creëer ruimte in het contract om opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer te laten samenwerken om deze vereiste te realiseren.Om op een betekenisvolle manier invulling te geven bepaalde vereisten, kan het nodig zijn dat de opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer (innovatief) samenwerken om deze vereiste te realiseren.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
Stel vast of het gaat om een algoritme en/of AI-systeem en wat de bijbehorende risicoclassificatie is om te bepalen welke vereisten hierop van toepassing zijn.Het verschilt per typen algoritmen of AI-systemen welke vereisten hierop van toepassing zijn en waar een aanbieder of gebruiksverantwoordelijke aan moet voldoen. Dit is mede afhankelijk van de bijbehorende risicoclassificatie.