Ga naar inhoud

Kwaliteitsbeheersysteem voor hoog-risico AI

ProbleemanalyseOntwerpGovernance

Vereiste

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico voorzien in een systeem voor kwaliteitsbeheer dat de naleving van deze verordening waarborgt. Dit systeem wordt op systematische en ordelijke wijze gedocumenteerd in de vorm van schriftelijke beleidslijnen, procedures en instructies en omvat ten minste de aspecten vermeld in artikel 17 AI-verordening.

Toelichting

Aanbieders van AI-systemen met een hoog risico moeten een kwaliteitsbeheersysteem implementeren om te garanderen dat ze voldoen aan de AI-verordening. Dit systeem omvat gedocumenteerde beleidslijnen, procedures en instructies, en behandelt beknopt de volgende aspecten:

  1. een strategie voor de naleving van de regelgeving, inclusief de naleving van de conformiteitsbeoordelingsprocedures en de procedures voor het beheer van de wijzigingen van het AI-systeem met een hoog risico;
  2. technieken, procedures en systematische maatregelen die moeten worden toegepast voor het ontwerp, de controle van het ontwerp en de verificatie van het ontwerp van het AI-systeem met een hoog risico;
  3. technieken, procedures en systematische maatregelen die moeten worden toegepast voor de ontwikkeling, de kwaliteitscontrole en de kwaliteitsborging van het AI-systeem met een hoog risico;
  4. procedures voor het inspecteren, testen en valideren die vóór, tijdens en na de ontwikkeling van het AI-systeem met een hoog risico moeten worden uitgevoerd en de regelmaat waarmee zij moeten worden uitgevoerd;
  5. technische specificaties, met inbegrip van normen, die moeten worden toegepast en, wanneer de relevante geharmoniseerde normen niet volledig worden toegepast of geen betrekking hebben op alle relevante eisen van afdeling 2, de middelen die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het AI-systeem met een hoog risico in overeenstemming is met deze eisen;
  6. systemen en procedures voor databeheer, met inbegrip van dataverwerving, - verzameling, -analyse, -labeling, -opslag, -zuivering, -aggregatie en -behoud en datamining en eventuele andere operaties met betrekking tot de data die worden uitgevoerd voorafgaand aan en met het oog op het in de handel brengen of in gebruik stellen van AI-systemen met een hoog risico;
  7. het systeem voor risicobeheer zoals bedoeld in artikel 9 van de AI-verordening;
  8. het opzetten, toepassen en onderhouden van een systeem voor monitoring na het in de handel brengen, overeenkomstig artikel 72 AI-verordening;
  9. procedures in verband met het melden van een ernstig incident in overeenstemming met artikel 73 van de AI-verordening;

Bronnen

Bron
Artikel 17(1) Systeem voor kwaliteitsbeheer- AI verordening
Artikel 16(c) Verplichtingen van aanbieders van AI-systemen met een hoog risico - AI veordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Zonder toepassing van een kwaliteitsbeheersysteem kunnen risico's ontstaan voor de veiligheid, betrouwbaarheid en naleving van het AI-systeem en conformiteit met wet- en regelgeving.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Creëer ruimte in het contract om opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer te laten samenwerken om deze vereiste te realiseren.Om op een betekenisvolle manier invulling te geven bepaalde vereisten, kan het nodig zijn dat de opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer (innovatief) samenwerken om deze vereiste te realiseren.
Maak het leveren van bewijs voor het voldoen aan de vereiste onderdeel van de beoordeling van een inschrijvingDoor aanbieders bewijs te laten leveren dat zij voldoen aan de vereiste, kan worden beoordeeld in hoeverre daadwerkelijk wordt voldaan aan deze vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Maak de vereiste onderdeel van Service Level AgreementOnderzoek of het relevant is om de vereiste onderdeel te maken van de Service Level Agreement. Met een SLA kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening.
Neem de vereiste op als een subgunningscriteria bij gunningscriteria beste prijs-kwaliteitverhouding.Door de vereiste op te nemen als subgunningscriteria ontstaat een mogelijkheid voor aanbieders om zich te onderscheiden.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Creëer ruimte in het contract om opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer te laten samenwerken om deze vereiste te realiseren.Om op een betekenisvolle manier invulling te geven bepaalde vereisten, kan het nodig zijn dat de opdrachtgever en aanbieder/opdrachtnemer (innovatief) samenwerken om deze vereiste te realiseren.
Maak het leveren van bewijs voor het voldoen aan de vereiste onderdeel van de beoordeling van een inschrijvingDoor aanbieders bewijs te laten leveren dat zij voldoen aan de vereiste, kan worden beoordeeld in hoeverre daadwerkelijk wordt voldaan aan deze vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Maak de vereiste onderdeel van Service Level AgreementOnderzoek of het relevant is om de vereiste onderdeel te maken van de Service Level Agreement. Met een SLA kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening.
Neem de vereiste op als een subgunningscriteria bij gunningscriteria beste prijs-kwaliteitverhouding.Door de vereiste op te nemen als subgunningscriteria ontstaat een mogelijkheid voor aanbieders om zich te onderscheiden.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.