Ga naar inhoud

Klachtrecht aanbieders verder in AI-waardeketen

Monitoring en beheerGovernanceFundamentele rechten

Vereiste

Aanbieders verder in de AI-waardeketen hebben het recht een klacht in te dienen wegens inbreuk op de AI verordening bij het AI-bureau.

Toelichting

Aanbieders verder in de AI-waardeketen hebben het recht om een klacht in te dienen bij het AI-bureau in het geval van een inbreuk op de AI-verordening. Dit biedt hen een mechanisme om actie te ondernemen bij schendingen van de regels met betrekking tot AI-modellen voor algemene doeleinden die zij geïntrigeerd hebben in AI-systemen. Het AI-bureau kan dan passende maatregelen nemen om de naleving van de verordening te handhaven en eventuele geschillen tussen aanbieders op te lossen.

Bronnen

Bron
Artikel 89(2) Monitoringmaatregelen- AI verordening

Wanneer van toepassing?

Risico

Gebrek aan klachtrecht verhindert het AI-bureau om tijdig en zorgvuldig te kunnen ingrijpen bij overtreding van de AI-verordening.

Maatregelen

MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg