Ga naar inhoud

Technische documentatie voor hoog-risico AI

OntwerpDataverkenning en datapreparatieOntwikkelenVerificatie en validatieImplementatieMonitoring en beheerGovernanceTechnische robuustheid en veiligheid

Vereiste

De technische documentatie van een AI-systeem met een hoog risico wordt opgesteld voordat dit systeem in de handel wordt gebracht of in gebruik wordt gesteld, en wordt geactualiseerd. De technische documentatie wordt op zodanige wijze opgesteld dat wordt aangetoond dat het AI-systeem met een hoog risico in overeenstemming is met de eisen van Afdeling 2 van de AI-verordening en dat nationale bevoegde autoriteiten en aangemelde instanties over de noodzakelijke, op heldere en begrijpelijke wijze gestelde informatie beschikken om de overeenstemming van het AI-systeem met deze voorschriften te kunnen beoordelen.

Toelichting

De technische documentatie van een AI-systeem met een hoog risico wordt voorafgaand aan het in de handel brengen of in gebruik nemen opgesteld en regelmatig bijgewerkt. Deze documentatie moet duidelijk aantonen dat het systeem voldoet aan de vereisten van de verordening, zodat nationale autoriteiten en aangemelde instanties de naleving kunnen beoordelen.

De documentatie bevat ten minste de elementen zoals uiteengezet in bijlage IV:

  1. Een algemene beschrijving van het AI-syseem.
  2. Een gedetailleerde beschrijving van de elementen van het AI-systeem en het proces voor de ontwikkeling ervan.
  3. Gedetailleerde informatie over de monitoring, werking en controle van het AI-systeem.
  4. Een beschrijving van de geschiktheid van de prestatiestatistieken.
  5. Een gedetailleerde beschrijving van het systeem voor risicobeheer overeenkomstig artikel 9 van de AI verordening.
  6. Een beschrijving van de wijzigingen die tijdens de levensduur worden aangebracht.
  7. Een lijst van normen die worden toegepast.
  8. Een exemplaar van de EU-conformiteitsverklaring.
  9. Een gedetailleerde beschrijving voor evaluatie van prestaties nadat het systeem in handel is gebracht, in overeenstemming met artikel 72 van de AI verordening.

Bronnen

Bron
Artikel 11 Verordening Artificiële Intelligentie
Bijlage IV Verordening Artificiële Intelligentie

Wanneer van toepassing?

niet-impactvol impactvol
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai

Risico

Het ontbreken van de benodigde informatie over de algoritmische toepassing of AI-systeem kan ertoe leiden dat de technische functionering onduidelijk is. Dat kan tot problemen leiden bij de verantwoording, controle en het beheer. Onvolledige of ontoereikende technische documentatie kan leiden tot onduidelijkheid over de conformiteit van het AI-systeem met de regelgeving, wat de veiligheid en naleving in gevaar kan brengen.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
Vul technische documentatie van aanbieder aan met informatie vanuit de gebruiksverantwoordelijkeBespreek met het projectteam welke onderdelen van de technische documentatie, als genoemd in de Bijlage 4 AI-verordening, van het algoritme of AI-systeem door welke partij (intern/extern) moeten worden ingevuld of aangevuld.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
Bespreek de vereiste met aanbieder of opdrachtnemerGa met aanbieder of opdrachtnemer in gesprek over in hoeverre invulling is gegeven of kan worden gegeven aan de vereiste.
Maak de vereiste onderdeel van het programma van eisenDoor de vereiste onderdeel te maken van het programma van eisen bij de aanbesteding, is het voor aanbieders duidelijk aan welke specifieke eisen hun oplossing moet voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van contractvoorwaardenDoor de vereiste onderdeel te maken van contractvoorwaarden, is het voor aanbieders vooraf duidelijk waar zij aan moeten voldoen.
Maak de vereiste onderdeel van de contractovereenkomstDoor de vereiste onderdeel te maken van de contractvereenkomst, worden deze contractueel afdwingbaar.
Neem het kunnen uitvoeren van een audit over de vereiste op in contractvoorwaarden en de contractovereenkomstHet is van belang dat opdrachtgever mogelijkheden heeft om te controleren in hoeverre door aanbieder/opdrachtnemer wordt voldaan aan naleving van de vereiste.
Vul technische documentatie van aanbieder aan met informatie vanuit de gebruiksverantwoordelijkeBespreek met het projectteam welke onderdelen van de technische documentatie, als genoemd in de Bijlage 4 AI-verordening, van het algoritme of AI-systeem door welke partij (intern/extern) moeten worden ingevuld of aangevuld.