Ga naar inhoud

Bewijs laten leveren dat auteursrechten niet worden geschonden met de trainingsdata

OntwerpMonitoring en beheerProceseigenaarBehoeftestellerInkoopadviseurContractbeheerderAanbestedingsjuristPublieke inkoop

Maatregel

Maak het al dan niet kunnen leveren van bewijs door een aanbieder dat auteursrechten niet worden geschonden doordat de trainingsdata rechtmatig is verkregen een vast onderdeel van de wedstrijd/inkoop/beoordeelingsmatrix als ook de vaste beoordeling hiervan door tenminste ook een jurist.

Toelichting

Algoritmen en AI worden veelal getraind aan de hand van een omvangrijke hoeveelheid data. Op basis van de data wordt het algoritme of AI getraind om, op een later moment, de (door de eindgebruiker gewenste) uitkomsten te kunnen genereren.

Wanneer grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld door deze te scrapen van internet, worden gebruikt voor de training van algoritmen of AI, is het zeer aannemelijk (of: nagenoeg zeker) dat zich onder de gescrapete inhoud (ook) veel auteursrechtelijk beschermde werken bevinden, zoals bijvoorbeeld e-books en afbeeldingen. De gebruikte auteursrechtelijke werken kunnen soms bijvoorbeeld uit illegale bron verkregen zijn, en ook los daarvan zijn rechthebbenden veelal niet op de hoogte van het feit dat hun auteursrechtelijke werken voor de ontwikkeling van een algoritme of AI gebruikt worden.

Onder auteursrechtjuristen wordt aangenomen dat het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken ter training van algoritme of AI (waarschijnlijk) een verveelvoudigingshandeling is die de rechthebbende kan verbieden. Dat betekent dat aanbieders van algoritmen en AI het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in de inputfase steeds zullen moeten kunnen legitimeren op grond van (a) toestemming van de rechthebbende(n) of (b) een in de wet neergelegde exceptie op het auteursrechtelijke verveelvoudigingsrecht.

Laat de aanbieder(s) uitleggen en (aantoonbaar) onderbouwen op welke manier de trainingsdata is verkregen en of dit rechtmatig was. Maak een jurist onderdeel van de beoordeling hiervan. Overweeg om een bronvermelding te laten opnemen.

Bijbehorende vereiste(n)

VereisteUitleg
Auteursrechten mogen niet worden geschondenBepaalde vormen van algoritmes en AI worden ontwikkeld op basis van grote hoeveelheden data. Deze data wordt gebruikt voor het trainen en testen van algoritmes en AI. Het gebruiken van deze data mag geen inbreuk maken op Auteursrechten van diegene die deze rechten heeft. Ook de gegenereerde output van algoritmes en AI mag geen inbreuk maken op deze rechten.

Bronnen

Bron
Algoritmekader
Advies Landsadvocaat Pels Rijcken over het gebruik van generatieve AI-tools door medewerkers van de Staat

Voorbeeld

Heb jij een goed voorbeeld? Laat het ons weten!