Ga naar inhoud

Maatregelen

De maatregelen die zijn opgenomen in het Algoritmekader geven aan 'hoe' overheidsorganisaties invulling kunnen geven aan specifieke vereisten. Deze laag is aan het Algoritmekader toegevoegd, omdat het organisaties handvatten kan geven om zelf op een betekenisvolle wijze invulling te geven aan de vereisten. In het Algoritmekader zijn al deze maatregelen gekoppeld aan de levenscyclus van een algoritme, vereisten en rollen. Daarmee is inzichtelijk wanneer en met wie deze maatregelen logischerwijs in stelling kunnen worden gebracht. Organisaties zijn niet verplicht om deze maatregelen te volgen, hoewel ze soms dermate sterk aan de vereisten zijn gekoppeld of voortkomen uit standaarden dat ze praktisch gezien wel moeten worden toegepast.

Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn:

'onderzoek het ontwikkelde algoritme op onbewuste vooringenomenheid (discriminatie) door middel van een bias-analyse'.

Deze maatregel geeft invulling aan het vereiste van 'non-discriminatie'. Er kunnen meerdere maatregelen zijn die invulling geven aan het vereiste van non-discriminatie. Het is ook denkbaar dat bepaalde maatregelen aan meerdere vereisten kunnen worden gekoppeld. Dit moet organisaties helpen om met hun beschikbare middelen effectief en gericht te komen tot een verantwoorde ontwikkeling en inzet van algoritmes en AI.

Om tot een overzicht van de maatregelen te komen is naar een aantal waardevolle bronnen gekeken. Het Toetsingskader Algoritmes van de Algemene Rekenkamer en het Onderzoekskader algoritmesvan de Auditdienst Rijk zijn daar goede voorbeelden van. Daarnaast is ook de kennis van experts binnen en buiten het team Algoritmekader toegevoegd om te kunnen duiden welke maatregelen in de praktijk kunnen worden getroffen om te voldoen aan de vereisten.

Standaarden

Op nationaal, Europees en internationaal niveau wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van standaarden. Deze standaarden worden opgesteld door gespecialiseerde organisaties (NEN, JTC21 en ISO) en ondergaan een uitgebreid proces. Dit proces zorgt uiteindelijk voor brede consensus voor de standaarden. Het naleven van deze standaarden door organisaties levert een vermoeden van conformiteit op, ofwel, door het naleven van standaarden is de kans groot dat organisaties voldoen aan de vereisten. De standaarden worden daarom een waardevolle bron voor het Algoritmekader. Waar mogelijk zullen de standaarden onderdeel worden van het Algoritmekader en tot uiting komen in de laag van 'maatregelen'. Er zal een verwijzing worden gemaakt naar de betreffende standaard. Hierover moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met deze standaardisatieorganisaties.

Opmerking

Hier volgt in een volgende versie een opsomming van de maatregelen.