Ga naar inhoud

Relevante feiten en belangen zijn bekend

ProbleemanalyseOntwerpDataverkenning en datapreparatieOntwikkelenVerificatie en validatieImplementatieMonitoring en beheerUitfaserenGovernance

Vereiste

De ontwikkeling en het gebruik van algoritmes en AI-systemen komt zorgvuldig tot stand.

Toelichting

Dit beginsel vereist dat een besluit met de nodige zorgvuldigheid wordt voorbereid en genomen. Dit vraagt onder meer om een zorgvuldig onderzoek naar feiten, een zorgvuldige beslissingsprocedure en een deugdelijke besluitvorming. Dit betekent dat algoritmes en AI zodanig moet worden ontwikkeld en gebruikt, dat dit passend is ter ondersteuning van de wettelijke taak en de bijbehorende beslissing of besluitvorming.

Bronnen

Bron
Afdeling 3.2 Algemene wet bestuursrecht
Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Wanneer van toepassing?

niet-impactvol impactvol
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai

Risico

De werking van het algoritmes of AI sluit niet of onvoldoende aan bij de juridische en ethische grenzen van de te ondersteunen wettelijke taak. Hierdoor kunnen ongewenste gevolgen ontstaan zoals een onjuist of onzorgvuldig genomen besluit op een aanvraag.

Maatregelen

MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg