Ga naar inhoud

AI-systemen en algoritmes mogen niet discrimineren

ProbleemanalyseDataverkenning en datapreparatieOntwerpVerificatie en validatieImplementatieMonitoring en beheerFundamentele rechten

Vereiste

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Directe en indirecte discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Toelichting

Overheidsinstanties moeten zich bij het uitvoeren van hun taken onthouden van discriminatie, ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van algoritmes of AI. Wanneer er algoritmes worden gebruikt om selecties te maken van burgers, dienen we te streven naar een gelijke behandeling van personen of groepen ten opzichte van andere personen in een vergelijkbare situatie. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat discriminatie ook op indirecte wijze kan ontstaan. Hiervan is sprake wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een beschermd persoonskenmerk in vergelijking met andere personen in het bijzonder benadeelt, tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat.

Bronnen

Bron
Artikel 1 Grondwet
Artikel 14 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950
Artikel 21 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
Artikel 1 Algemene wet gelijke behandeling
Artikel 1 Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-2000
Artikel 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming
Artikel 2:4 Algemene wet bestuursrecht

Wanneer van toepassing?

niet-impactvol impactvol
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai

Risico

Het risico bestaat dat het model onwenselijke systematische afwijkingen creëert voor specifieke personen, groepen of andere eenheden, wat kan duiden op directe of indirecte discriminerende effecten van het algoritme.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Configuratie met de mensZorg voor complementariteit tussen algoritmische systeem en de mensen die ermee moeten werken.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg