Ga naar inhoud

Proportionaliteit en subsidiariteit

ProbleemanalyseOntwerpDataverkenning en datapreparatieOntwikkelenVerificatie en validatieImplementatieMonitoring en beheerUitfaserenGovernancePrivacy en gegevensbescherming

Vereiste

Gegevensverwerking moet in verhouding staan tot het beoogde doel en persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken. Voor zover het gaat om de verwerking van persoonsgegevens moet dit vereiste aantoonbaar zijn.

Toelichting

Proportionaliteit vereist dat de impact van gegevensverwerking op de persoonlijke levenssfeer voor de toepassing van een algoritme of AI en voor het genereren van de benodigde output in balans is met het beoogde doel. Subsidiariteit vereist dat persoonsgegevens alleen moeten worden verwerkt als dit de minst inbreukmakende manier is om het doel te bereiken. Deze principes waarborgen dat de privacy van individuen wordt gerespecteerd en dat gegevensverwerking niet verder gaat dan noodzakelijk is voor legitieme doeleinden. Het is van belang om deze principes te hanteren om te bepalen of en in welke vorm een algoritmes en AI moet toegepast en om tot een passende mate van gegevensverwerking te komen om het doel te bereiken.

Bronnen

Bron
Overweging 170 Algemene Verordening Gegevensbescherming
Artikel 5(4) Verdrag betreffende de Europese Unie, Maastricht, 07-02-1992
Artikel 52 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid Verdrag betreffende de Europese Unie, Maastricht, 07-02-1992
Artikel 1.10, 1.13 en 1.16 Aanbestedingswet 2012
Artikel 5(1)(c) Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wanneer van toepassing?

niet-impactvol impactvol
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai

Risico

Zonder toetsing aan het proportinaliteits- en subsidiariteitsbeginsel ontstaat het risico dat er een onnodig zware en daardoor onrechtmatige inbreuk wordt gemaakt op de privacyrechten van betrokkenen.

Maatregelen

MaatregelUitleg
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg