Ga naar inhoud

Hoog risico ai systemen voldoen aan bewaartermijn voor documentatie

OntwerpOntwikkelenMonitoring en beheerUitfaserenGovernanceTechnische robuustheid en veiligheid

Vereiste

De aanbieder houdt gedurende een periode van tien jaar nadat het AI-systeem met een hoog risico in de handel is gebracht of in gebruik is gesteld de volgende elementen ter beschikking van de nationale bevoegde autoriteiten: a) de technische documentatie als bedoeld in artikel 11 van de AI-verordening; b) de documentatie betreffende het in artikel 17 bedoelde systeem voor kwaliteitsbeheer; c) in voorkomend geval de documentatie betreffende de door aangemelde instanties goedgekeurde wijzigingen; d) in voorkomend geval de besluiten en andere documenten die door de aangemelde instanties zijn afgegeven; e) de EU-conformiteitsverklaring als bedoeld in artikel 47.

Toelichting

De aanbieder moet gedurende tien jaar na het op de markt brengen of in gebruik nemen van het AI-systeem met een hoog risico de vereiste documentatie beschikbaar houden voor de nationale autoriteiten. Dit houdt in dat technische documentatie, documentatie over het kwaliteitsbeheersysteem, eventuele documentatie over besluiten en goedgekeurde wijzigingen door aangemelde instanties en de EU-conformiteitsverklaring beschikbaar moet zijn. Dit waarborgt dat de autoriteiten toegang hebben tot relevante informatie voor controle en naleving van de voorschriften gedurende deze periode.

Bronnen

Bron
Artikel 18(1) Verordening Artifiële Intelligentie
Artikel 16(d) Verordening Artifiële Intelligentie

Wanneer van toepassing?

niet-impactvol impactvol
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai
niet-impactvol impactvol hoog-risico-ai

Risico

Niet voldoen aan de bewaartermijn kan leiden tot juridische consequenties en kan het vermogen van de autoriteiten om toezicht te houden op de naleving van de regelgeving belemmeren.

Maatregelen

MaatregelUitleg
Vaststellen bewaartermijnen voor archiefbescheidenStel de bewaartermijnen vast voor de archiefbescheiden.
Bewaartermijnen zijn toegepastZorg ervoor dat de vereisten met betrekking tot bewaartermijnen correct zijn of worden vertaald naar het algoritme of AI-systeem en de onderliggende systemen. Controleer of deze maatregelen zijn getroffen en zorg dat dit aantoonbaar is.
Archiefbescheiden vaststellenStel vast welke documenten, (samengesteld geheel van) data/informatie van/in het algoritme of het AI-systeem gelden als "archiefbescheiden" in de zin van artikel 1 c Archiefwet en documenteer daarvan een overzicht, bij voorkeur vastgesteld door een daartoe bevoegde.
MaatregelUitleg
MaatregelUitleg